Lørdag 26. mai 2018
KULER OG KRUT – IKKJE SKATTEKUTT: Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen sit i Stortingets utanriks- og forsvarskomité for Framstegspartiet. Dei er skuffa over regjeringas forsvarssatsing.
Frps forsvarspolitikarar på Stortinget krev ein kraftig vekst i forsvarsbudsjettet:
Til åtak mot regjeringa
Undersak

– Auken held fram

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen frå Høgre skriv i ein e-post til Klassekampen at toprosentmålet ligg fast:

«Det vert allereie gjort mykje riktig for å styrkja Forsvaret. Den reelle aukinga av forsvarsbudsjettet har med denne regjeringa vore på om lag 24 prosent. Dette er ein betydeleg auke, og han vil halda fram. Målsettinga om å røra seg i retning av å bruka to prosent av BNP til forsvarsføremål ligg fast. Noreg brukar i tillegg i dag om lag 26 prosent av forsvarsbudsjettet på materiellinvesteringar og er dermed godt over investeringsmålet som er 20 prosent.»

Ueinig med Frp-arane

Han er ikkje einig med Amundsen og Tybring-Gjedde, og seier at regjeringa prioriterer forsvaret:

«Eg er godt nøgd med at forsvarsbudsjettet aukar utover den allereie betydelige styrkinga me har gjort dei siste åra. Regjeringa fortsetter å prioritere forsvar høgt. Når det gjeld landmakta har me levert i samhøve med Stortingets vedtak. Eit fleirtal ønska ein delt løysing som både gjer støtte til Hæren og økt støtte til spesialstyrkene. Denne løysinga varetar det.»

Auka ambisjonar

Forsvarsministeren listar opp ulike satsingar i Forsvaret:

«Ein økt ambisjon for spesialstyrkene var eit av premissene som låg til grunn i Stortingets vedtak. For stridsvogner er det satt av mellom 4 og 5 milliardar kroner til anskaffing av nye stridsvogner, som vil bli fasa inn frå 2025. Det kommer i tillegg til andre investeringar i Hæren som kampluftvern, artilleri, bergningsvogner og ingeniørpanservogner, samt anskaffing av nye ubåtar, kystvaktfartøy og maritime overvakingsfly», skriv Bakke-Jensen.

VIL PRIORITERE: Regjeringa har fått sterk kritikk frå opposisjonen for å ikkje følgje opp forsvarsforliket. No tek også Frp på Stortinget skytset fram.

FORSVARET

Manglande helikopter i nord. Nye stridsvogner kjem ikkje i 2019, men tidlegast i 2025. Hærens 2. bataljon blir ikkje ein ståande bataljon, men skal vere ein rein mobiliserings­bataljon.

Regjeringas reviderte budsjett inneheldt ikkje mykje godt nytt for dei som vil trappe opp satsinga på Forsvaret i og av Noreg.

No er to av Frps medlemer i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget lei. Det er ikkje ofte stortingspolitikarar går ut mot eiga regjering i forsvarspolitikken, men i dette intervjuet seier dei klart frå om at regjeringa har å følgje opp målet om at forsvarsbudsjettet i 2024 skal svare til 2 prosent av bruttonasjonalprodukt.

– Vi treng å styrkje Hæren raskare og med større styrke enn det som blir signalisert i revidert nasjonalbudsjett, seier Per-Willy Amundsen til Klassekampen.

Han er uroa over signala om helikopter, stridsvogner og bataljonen på Skjold.

– Eg oppfattar at dette også blir teke ille opp av vår avtalepartnar Arbeidarpartiet, og det kan eg ha forståing for. Det viktige no er at vi legg til sides spel og taktikkeri og heller sørgjer for å prioritere Forsvaret. Vi må ta vare på tryggleiken for land og folk. Det gjer vi best utan politisk spel, seier han.

Fakta

Forsvarsforliket:

• Hausten 2016 vedtok Stortinget langtidsplanen for Forsvaret. Regjeringa fekk då støtte frå Ap om Forsvarets struktur og investeringar dei neste 20 åra.

• Normalt gjeld ein langtidsplan for heile Forsvaret, men denne gangen la ein opp til at eit eige utval skulle gje råd om Hæren og Heimevernets framtid i ein eigen studie.

• Det leidde fram til den såkalla landmaktproposisjonen, som Stortinget vedtok i fjor haust, også då med støtte frå Ap.

• No bryt Ap med regjeringa i forsvarspolitikken.

Amundsen er mindre oppteken av kva måte det skjer på.

– Det kan skje gjennom forhandlingar om revidert nasjonalbudsjett eller i ei separat sak. Det viktige er at ein legg meir pengar på bordet enn kva det kom i revidert nasjonalbudsjett.

Må ruste opp

Christian Tybring-Gjedde meiner urolege tider utanskjærs tilseier at vi må prioritere rett.

– Etter at den kalde krigen var slutt, blei forsvarsutgiftene trappa drastisk ned. Så har vi sett ei dramatisk utvikling dei siste ti åra. No får vi tydeleg melding frå USA om at skal dei forsvare Europa, må vi vere villige til å forsvare oss sjølve. Dei har sagt at vi må opp på 2 prosent – USA bruker 3,5 prosent, seier Tybring-Gjedde og viser til at Noregs forsvarsbudsjett ikkje aukar:

– Det går heller bitte, bitte litt ned.

I juli skal Erna Solberg reise til Nato-toppmøtet i Brussel.

– Når den utviklinga er det du skal vise fram på toppmøtet i Brussel, ville eg ikkje vore høg i hatten. Du kan gøyme deg bak at nokon gjer det endå dårlegare, men vi har alle føresetnader for å gjere det best, meiner Tybring-Gjedde.

Vi når ikkje målet

Dei to Frp-arane viser til at om vi gjennomførte alle investeringar som er vedtekne i langtidsplanen for Forsvaret, ville vi kome nært toprosentmålet. Problemet er at det aldri har skjedd.

– Så vi ligg ikkje an til å nå målet med dei budsjettvedtaka som har vore til no?

– Nei, det er riktig, seier Tybring-Gjedde.

Amundsen peikar på at dei tre regjeringspartia Høgre, Venstre og Frp alle har vedteke på landsmøta at dei vil trappe opp forsvarsinvesteringane.

– Tydelegast av alle er Frp. Vi seier at det er jobb nummer éin. Då må andre omsyn vike om det ikkje er pengar nok. Eg blir oppriktig uroa når Høgre ikkje er tydelege på det. Dei har forsvarsministeren og har historisk vore eit tydeleg forsvarsparti. Det er ikkje like tydeleg no.

– At vedtaket kanskje er sterkast hos Frp – er det med på å gjere at det er Frp som er mest skuffa over det reviderte budsjettet?

– Det trur eg er ei riktig skildring. Det var eit samrøystes vedtak, og eg trur vi kunne gått endå lenger.

«Det grøne skiftet»

No vil Amundsen og Tybring-Gjedde ha ei satsing på grøn politikk. Nei, ikkje på kamp mot klimaendringar, men at Forsvaret skal bli styrkt.

– Noko av utfordringar med stridsvogner er at ein berre har sett på å leige stridsvogner. Men om vi tek valet om å oppgradere dei vi har eller å kjøpe nye – så lét det seg løyse. Vi kan heller ikkje vere den einaste hæren i den vestlege verda utan skikkeleg helikopterstøtte. Og 2. bataljon må vere ein ståande bataljon, forklarer Amundsen.

politikk@klassekampen.no

Mandag 25. juni 2018
STOPP: Aps Masud Gharahkhani lar seg ikke skremme av asylliberalerne i eget parti. – Får vi ikke kontroll over innvandringen, svikter vi arbeiderklassen, sier han.
Fredag 22. juni 2018
VIL PRØVE: Varaordføreren i Oslo mener Arbeiderpartiet bør støtte regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner.
Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.
Lørdag 9. juni 2018
SENTRUM: Høyre snuser på 30-tallet på Klassekampens juni-måling, men er fortsatt av­hengig av kriserammede KrF for flertall.
Onsdag 6. juni 2018
OPTIMIST: Tilbakegangen i Bergen er stor for Ap, men partiet har heng på Høgre. Byrådsleiar Harald Schjelderup har tru på fire nye år.
Mandag 4. juni 2018
RESSURSMANGEL: SV meiner kommunane får ei ekstrarekning på «eit tresifra tal millionar» for dei innbyggjarane som treng mest hjelp. Endringa har tilbakeverkande kraft.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk