Mandag 19. mars 2018
SKULEBUSS: Elias og Eline er mellom 131.000 skuleelvar i grunnskulen som kvar dag må ta buss til og frå skulen. Dei to reiser mellom Langfjordbotn i Alta til Kvænangen i Troms, 20 kilometer kvar veg.
Fylka må betale det meste av skuleskyssen når kommunane legg ned skular:
Skuleskyss tynger fylka
Undersak

FÆRRE SKULAR GJEV ­DYRARE SKYSS

• Fleire av fylkeskommunane har i budsjetta for 2018 peikt på at skulenedlegging gjev auka kostnadar med skuleskyss.

Finnmark: «Behovet for skoleskyss øker raskt i takt med kommunenes nedlegging av skoler i distriktene. Er dette i områder der det ikke er noe rutetilbud fra før må det settes opp transport da dette er en lovpålagt oppgave.»

• Troms: «Endringer i skolestruktur (særlig i grunn­skolen) medfører ofte at flere elever får rett til gratis skoleskyss. Som følge av dette må det i mange tilfeller opprettes nye bussruter for å dekke skyssbehovet.»

• Nordland: «De tilfeller hvor kommunene endrer skolestruktur, kan fylkeskommunen bli påført merkostnader utover kommunenes billettandel. I slike tilfeller er det praksis at merkostnader knyttet til endringer i skolestruktur som hovedregel må kompenseres gjennom produksjonstilpasninger i det aktuelle området. (..) Det samme (merkostnader red. anm.) gjelder dersom en kommune velger en skolerute som avviker fra fylkeskommunens anbefalinger. (..) Vi har eksempler på at skoleskyss koster over 1 mill. kr per år per elev.»

• Oppland: «Den lovpålagte skoleskyssen er en stor del av de samlede bruttogiftene til rammeområdet, om lag 70 % eller 310 mill. kr. (..) Skolenedleggelser gir flere skysselever og bruk av drosje øker av ulike årsaker. Totalt sett vil, med stor sannsynlighet, skoleskysskostnadene øke dersom de prognoserte tallene for perioden slår til.

Rikke Høistad Sjøberg
Karl Jan Solstad
DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.

skulenedlegging

Då skulen i Langfjordbotn i Alta kommune vart lagd ned måtte Elias og Eline reise 20 kilometer kvar veg til skulen i Kvænangen. Elias og Eline er ikkje åleine om å få reisa til og frå skulen dekt av det offentlege. I 2013 fekk 135.000 elevar i grunnskulen skuleskyss.

– Dette er dei kostnadane som aldri vert tekne med i reknestykket når kommunane vel å leggje ned ein skule, for fylkeskommunen tek det meste av meirutgiftene til skule­skyss, seier Torodd Fagerheim i Landslaget for nærmiljøskulen.

Fakta

Skuleskyss:

• Dei siste 30 åra er det lagt ned 1500 grunnskular i Noreg.

• Det offentlege dekker skuleskyss for elevar i første til tredje klasse når skulevegen er lengre enn to kilometer. Grensa for dei øvrige grunnskule­elevane er fire kilometer.

• Kommunane dekker billettutgiftene, medan fylka tek resten av rekninga. Fylka dekker om lag 70 prosent av kostnadane.

• Fylka må også dekke skysskostnadane når kommunane legg ned skular.

Manglar oversyn

Kva det reelt sett kostar fylkeskommunane å dekke skuleskyssen, er det ingen som veit heilt sikkert. Rapporten «Kostnader ved skoleskyss» har Senter for økonomisk forskning utarbeidd for kommunesektorens interesse­organisasjon KS. I rapporten er dei samla kostnadane i 2013 talfesta til 2,6 milliardar kroner. I tillegg kjem kostnadane til kommunane på 1,2 milliardar kroner.

Fordi fylka manglar god oversikt, er det stor uvisse knytt til tala. Kostnadane kan vere høgare. Berre i Finnmark utgjer skuleskyss største del av kostnadane til kollektivtransport i fylket på 343 millionar kroner. Desse kostnadane veks kvart år.

I KS ønskjer dei ikkje å uttale seg om rettvisa i at kommunane velter kostnadane over på fylka.

– Dette er eit spørsmål om oppgåvefordeling mellom kommunen og fylkeskommunen som eg ikkje ønskjer å kommentere. Det må vere opp til kommunane og fylka å diskutere rettvisa i dette, seier avdelingsdirektør i KS, Erling Lien Barlindhaug.

65.000 per elev

Tal Klassekampen har henta inn, tyder på at skyssutgiftene til elevar i vidaregåande skular utgjer mellom ein firedel og ein tredel av dei samla skysskostnadane.

Hordaland fylkeskommune kjenner kostnadane for dei elevane som fekk individuelt tilrettelagd transport, i hovudsak drosje. I gjennomsnitt per elev var dei på 65.000 kroner. Det er meir enn ein tredel av kva det kostar å ha ein elev i grunnskulen i eitt år.

I ei kartlegging basert på 52 skular lagde ned frå 2001 til 2003 utført av Nordlandsforskning går det fram at alle elevane hadde rett til skuleskyss etter nedlegging. Gjennomsnittleg skysslengd vart 15 kilometer.

– Eg har talfesta auken i skysskostnadar til 700.000 kroner i gjennomsnitt for kvar skule, seier prosessor og seniorforskar ved Nordlandsforskning, Karl Jan Solstad.

Millionskyss

Han fortel at i nokre tilfelle kan ei skulenedlegging føre til meirutgifter for fylket som er større enn dei kommunale innsparingane, men dette er unntaket.

– Vi har i Nordland sett døme på at fylket i nokre tilfelle har gitt tilskott til kommunen for å unngå nedlegging av skulen fordi slik nedlegging ville føre til ekstreme kostnader knytt til etablering av skuleskyss, til dømes naudsynt båtskyss, seier Solstad.

Den dyraste skuleskyssen kostar fylket ein million kroner i året per elev. Spørsmålet om kven som skal dekke skuleskyssen er teken opp i Stortinget ved fleire høve. Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet skriv i ein e-post: «Spørsmålet om hvilket forvaltningsnivå som skal ha ansvar for skoleskyss har nylig vært vurdert av Stortinget, og vurderingen er at det fortsatt bør ligge hos fylkeskommunen.»

gunnarw@klassekampen.no

Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk