Klassekampen.no
Tirsdag 12. desember 2017
KURSING: Likestillings- og diskrimineringsombodet held kurs i førebygging av seksuell trakassering for LO i Oslo og Akershus. Fagdirektør Claus Jervell i front.
Det rapporterast om meir sextrakassering på jobb i Norge enn snittet i EU:
Me melder mest ifrå
Undersak

1. Kva har metoo-kampanjen hatt å seia for arbeidet med seksuell trakassering på ditt felt?

2. Er seksuell trakassering eit stort problem i norsk arbeidsliv?

Bjørn Erik Kristoffersen,

Norsk Sjømannsforbund

1. Det har blitt diskutert og tatt opp, ein har erkjent omfanget. Det er ulike oppfatningar, men dei som fullstendig avviser det, eksisterer ikkje lenger.

2. Ja, det vil eg tru. Me får inn saker frå reiarlaga i samband med det.

Ida Lovise Torske,

NTL

1. Eg vil seia at det har hatt veldig stor betydning. No må ein ta tak i det. Det er eit vanskeleg tema. Metoo har opna rommet veldig. Det gjer reell endring mogleg. 2. Ja.

Anita Pedersen,

Fagforbundet

1. Det kan bidra til at ein sluttar med nedrakking av kvarandre.

2. Ikkje så veldig hos oss på min arbeidsplass. Men at me lagar reglar for tilsette, som ein frå tilsetting av, er bra.

UTBREIDD: Rapportert seksuell traka­ssering på norske arbeidsplassar er høgare enn i mange europeiske land, ifølge EU-undersøking. Men det treng ikkje vera eit dårleg teikn, meiner forskar.

METOO

Over 43.000 yrkesaktive frå heile Europa har deltatt i ei omfattande arbeidsmiljø­kartlegging.

Her går det fram at ein høgare del norske arbeidstakarar svarer at dei er blitt utsett for uønskt seksuell merksemd, seksuell trakassering og audmjukande oppførsel dei siste tolv månadane, enn gjennomsnittet for yrkes­aktive i EU-landa.

Fakta:

Seksuell trakassering på arbeidsplassen:

• Rapporten «Arbeidsmiljøet i Norge og EU en sammenlikning, basert på data fra european working conditions survey» kom i september i år.

• Rapporten tar opp ei rekke arbeidsmiljøforhold, blant anna omfanget av rapportert seksuell trakassering i ulike land i Europa.

• Ifølge rapporten er førekomsten av rapportert seksuell trakassering høg i Noreg, samanlikna med gjennom­snittet for Europa.

Er gjort før #metoo

Noreg toppar statistikken saman med land som Sverige, Sveits og Nederland. Mens 3,1 prosent av yrkestakarar i Noreg svarar dei har opplevd uønskt seksuell merksemd siste året, er snittet for EU 1,8 prosent.

– Tala seier det dei seier, men eg trur ikkje det er meir seksuell trakassering på arbeidsplassen her enn i landa i Sør- og Aust-Europa, seier forskar ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Cecilie Aagestad.

Undersøkinga er gjort før #metoo-kampanjen for alvor sette temaet på dagsorden i ei rekke land. Den norske rapporten, som Stami står bak, kom i september i år.

Låge tal er sjeldan bra

Aagestad meiner sosiale og kulturelle forskjellar, arbeidsmiljølova og mediemerksemd, kan bidra til å forklara at nordiske land pluss Nederland og Sveits toppar statistikken over rapportert seksuell trakassering.

– I Noreg har ein hatt merksemd rundt tematikken, også før #metoo. Det er ikkje akseptabelt å bli utsett for slik åtferd, og derfor rapporterer ein kanskje om det. I andre land er kanskje ikkje medvitet like stort. Dersom ein ikkje tenker på det som ei negativ handling rapporterer ein heller ikkje, seier ho.

– Så høg score er bra?

– Det er bra at Noreg plasserer seg med dei andre nordeuropeiske landa, og Nederland og Sveits. Låge tal på trakassering er sjeldan eit godt teikn, seier ho.

Fagdirektør Claus Jervell i Likestillings- og diskrimineringsombodet held kurs i førebygging av seksuell trakassering for LO i Oslo og Akershus. Mellom tretti og førti tillitsvalde har møtt opp.

– Mesteparten av sakene me får inn om trakassering, inkludert seksuell trakassering, er frå arbeidslivet, seier han.

Fysisk vald og trugslar

Heller ikkje han trur det er meir seksuell trakassering på arbeidsplassen i Noreg enn for eksempel Italia.

– Nei, det trur eg ikkje. Men eg veit ikkje, seier han.

Klassekampen har tidlegare omtalt norske data om seksuell trakassering på arbeidsplassen frå «Fakta­boken om arbeidsmiljø og -helse, 2015».

Her går det fram at servitørar, men også tilsette innanfor pleie og omsorgsyrke, er særleg utsette grupper.

Aagestad peiker på at Noreg er blant landa med høgast del sysselsette innanfor helse- og sosialtenestene. Det kan også forklara forskjellen mellom land i Europa.

Den europeiske arbeids­miljøundersøkinga (EWCS) er den einaste undersøkinga som samanliknar arbeidsmiljøet i Noreg med enkeltland i EU og EU-gjennomsnittet.

Noreg ligg også blant land der førekomsten av rapportert fysisk vald er høg.

annekarih@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.39