Klassekampen.no
Tirsdag 12. desember 2017
Skrantesyke og forvaltningsgalskap

Villrein

Akutt utslakting av hele villreinflokken i Nordfjella er et slag i lufta i forsøket på å utrydde en så sjelden, spontant og langsomt utviklende hjernesykdom som skrantesyke.

Skrantesyke hos norsk villrein ble påvist i 2016 da Veterinærinstituttet rapporterte smitte eller sykdom hos tre av 559 dyr i Nordfjella. Det er første gang denne sjeldne sykdommen er påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea. På dette spinkle grunnlaget har forvaltningen gått hysterisk og meget dramatisk til verks, med akutt utslakting av hele villreinflokken på over 2000 dyr i Nordfjella.

Veterinærinstituttets veileder på nettet forteller oss at skrantesyke hos villrein hører til gruppen prionsykdommer som angriper sentralnervesystemet med dødelig utgang. Den best kjente prionsykdommen fikk navnet «kugalskap» da den oppsto for første gang i Storbritannia i 1986. Det er blitt vist at epidemien oppsto som følge av foring av kveget med mangelfullt varmebehandlet, oppmalt kjøtt og beinmel fra slaktedyr. Sykdommen skyldtes at et av kroppens egne prionproteiner, PrPc, kan omdannes til et unormalt protein som lagres i nervesystemet og fører til langsomt utviklende nerveskader med døden til følge.

Kugalskap opptrer i to former, den atypiske og den epidemiske. Den atypiske, sjeldent forekommende formen opptrer spontant hos storfe eldre enn åtte år og ble oppdaget for første gang i Norge så sent som i 2015. På verdensbasis er det ikke påvist flere enn 80 tilfeller av atypisk kugalskap siden 2001, selv om man regner med at denne formen har eksistert i lang tid. Den andre, klassiske og epidemiske formen som ble oppdaget i Storbritannia i 1986, er derimot aldri påvist i Norge.

I mangel på mer grundig kunnskap om skrantesykens utbredelse og smittbarhet må vi støtte oss på gjeldende kunnskap om kugalskap. Reinsdyr er planteetere og kan ikke antas å få i seg prionproteiner fra egen arts nervesystem med mindre de fores med slakteavfall. Høyst sannsynlig tilsvarer skrantesyken hos norsk villrein derfor den sjeldne, spontant forekommende formen for kugalskap hos storfe.

Allmennheten har ennå ikke fått vite alderen på de tre smittete reinsdyrene i Nordfjella. Til vi får bedre innsikt i sykdomsfrekvensen i de forskjellige aldersgruppene, må vi anta at skrantesyke hos norsk villrein tilsvarer den atypiske, sjeldne formen for prionsykdom som sannsynligvis opptrer spontant og fortrinnsvis rammer eldre dyr.

Forvaltningsvedtaket om akutt utslakting av en så sjelden sykdom som skrantesyke bør derfor reverseres omgående i påvente av en grundigere kunnskap om sykdommen hos norsk villrein.

karen.helle@biomed.uib.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.45