Klassekampen.no
Lørdag 2. desember 2017
Kan faget: Line Hoelstad Hansen og Martin Alexander Simonsen er tillitsvalgte på Trandum, Carl Marius Michelsen leder i NTL politiet. De mener politiet er best i stand til å ivareta internerte utlendinger.
Tillitsvalgte på Trandum slakter utvalgsrapport:
Vil ikke fengsle
KRIMINALISERER: Et nytt utvalg foreslår å gjøre utlendingsinternatet Trandum til et fengsel. Da kriminalisere man barn og familier, kritiserer de ansatte.

politiet

– Det er et klart brudd på menneskerettighetene å fengsle barn. Dersom Trandum skal overføres til Kriminalomsorgen, kan det bli konsekvensen, sier Carl Marius Michelsen, leder av NTL Politiet, som er en del av LO.

Trandum utlendingsinternat ved østre rullebane på Gardermoen drives av Politiets utlendingsenhet (PU). Nå foreslår et nytt utvalg å legge ned hele PU og overføre utlendingsinternatet til Kriminalomsorgen.

Det betyr at Trandum vil bli et fengsel på lik linje med andre fengsler, noe kritikere i lang tid har hevdet at de er.

Fakta:

Ny politireform:

• En ny utvalgsrapport «Bedre bistand. Bedre beredskap» tar til orde for å splitte særorganene i politiet.

• Politiets utlendingsenhet (PU) og Utrykningspolitiet (UP) er blant dem som rammes.

• Utvalget vil fordele PUs oppgaver på politidistriktene. De mer spesialiserte delene som ID-avklaring vil legges til Øst politidistrikt.

• Utlendingsinternatet Trandum foreslås overført til Kriminalomsorgen.

Bekymret for splitting

Trandum internerer personer uten lovlig opphold i Norge. De har ikke brutt straffeloven, men holdes innesperret med hjemmel i utlendingsloven. I løpet av fjoråret oppholdt det seg 143 barn der på en egen familieavdeling. Dersom Trandum blir et ordinært fengsel, vil det ikke være lov å holde barna sammen med familien. Det bekymrer Michelsen.

– Siden barn ikke kan fengsles med foreldrene, må de overføres til Barnevernet. Det betyr at familier som er i en krisesituasjon, får det enda vanskeligere, sier Michelsen.

– Hva om Kriminalomsorgen løser denne oppgaven bedre?

– Nei, det tror jeg ikke. Man overfører bare problemet til en annen etat, sier Michelsen.

De ansatte mener påstanden om at Trandum i realiteten er et fengsel, bygger på en «misforstått sannhet». De tror kvaliteten på returarbeidet vil bli betydelig svekket av at Trandum overføres til vanlig fengselsdrift.

– Vi har et tett faglig samarbeid med resten av Politiets utlendingsenhet. Vi holder ikke bare personer innesperret, men jobber med å finne ut hvilken identitet de har og hvilket land vi kan sende dem til, sier leder av NTL-klubben på Trandum Martin Alexander Simonsen.

Allerede dømt for fengsling

Anne Cathrine Frøstrup har ledet det offentlige utvalget. Hun sier til Klassekampen at de har full tillit til at Kriminalomsorgen er i stand til å håndtere barnefamilier uten lovlig opphold i Norge på en god måte.

– Det er ikke lov å fengsle barn i Norge. Hvordan har dere vurdert problemstillingen med at familier kan bli splittet?

– Vi har sett på det overordnede bildet. Forvaring på Trandum likner mest på fengsel. Til det har fengselsutdannede den beste kompetansen, sier Frøstrup.

Jussprofessor Mads Andenæs støtter hennes syn.

– Det er bedre om det kom under Kriminalomsorgen, sier han til Klassekampen og viser til Sivilombudsmannen som har avdekket en del uforholdsmessige inngrep på Trandum som bruk av sikkerhetscelle og pepperspray mot svært sårbare personer.

Andenæs har også ført en sak for en afghansk familie som gikk helt til lagmannsretten.

– Norge har fått en rettskraftig dom som sier at fengslingen av barn på Trandum krenket torturbestemmelsen i menneskerettighetene. Den hadde vi ikke fått dersom dette hadde vært underlagt vanlig straffepleie, sier Andenæs.

– Er det bedre at barn splittes fra familien?

– Problemstillingen blir mindre aktuell, fordi man vil finne andre løsninger, sier Andenæs og viser til at lovverket er endret i retning av å oftere bruke meldeplikt framfor fengsling.

– Ingen automatikk

Justisminister Per-Willy Amundsen skriver i en e-post til Klassekampen at det ikke er automatikk i at enkeltstående forslag som presenteres av et frittstående utvalg, blir regjeringens politikk.

aseb@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 13.29