Klassekampen.no
Onsdag 23. august 2017
Føresetnaden for samarbeid er at me kan snakka saman.
Nabospråk

«You do not punch your weight», sa ein gong USAs president til nordiske statsleiarar. «De boksar ikkje i den vektklassa de høyrer heime». Fakta fortel at Norden, med 26 millionar, er verdas tolvte største økonomi, godt framom Russland. (Noreg er størst, deretter Sverige...) Hadde me vore ein føderal stat à la USA, ville Norden hatt fast plass ved bordet når G20 samlast til møte. Men slik er det ikkje. Og det norske sjølvbildet? Det er ein kombinasjon av overdriven sjølvtillit og overdriven mindreverdskjensle – eit klassisk døme på usunn personlegdom.

Så språk-poenget: Skulle Norden bli føderal stat, burde me helst forstå kvarandre utan å gå via engelsk. Føresetnaden for sams politikk, arbeidsliv, kulturliv er å kunna snakka saman i det daglege.

Under slaget ved Svolder i år tusen hadde dei eit nordisk fellesspråk, med minimale skilnader. I nord og aust var det samisk/finsk. I dag opererer me med ulike språk, mest på grunn av historie og landegrenser, for svensk og norsk kunne fint ha fungert som eitt språk.

Men sjølvsagt har variantane utvikla seg voldsomt på tusen år, og språkforståinga i Norden har, trass i massekommunikasjon, reiseliv og næringslivskontakt, aldri vore så dårleg som i dag. Det læt som eit paradoks, men måling viser at den nordiske språkforståinga på totusentalet er dårlegare enn på 1970-talet!

Forklaringa er mangel på politikk (=handling). Ta reduksjonen i nabospråksundervisning: Island droppa obligatorisk dansk i grunnskulen på nittitalet, Finland følgde etter med å droppa obligatorisk svensk i grunnskulen. Ikkje rart den svensktalande minoriteten i Finland står svakare. Finlendingane satsa på EU, altså engelsk. Utviklinga i Danmark er på sitt vis både spesiell og katastrofal; ikkje noko nordisk talemål er så vanskeleg (for eigne innbyggjarar!) som dansk. Danske barn bruker lengre tid på å læra seg morsmålet enn barn i andre nordiske land, og det har ikkje med intelligens å gjera! Me nordmenn forstår nabospråk best. Det har heller ikkje med intelligens å gjera (det ville ingen svenske tru), men med dette: Språkleg ligg me mellom Danmark og Sverige, og me er på uvanleg vis vane med talemålsvariasjon i det daglege (dialektbruk). Det er ikkje dei som bur i Stockholm og København.

«Itj’ no kjæm tå se sjøl!» Me burde hatt meir lærarutveksling og nabospråksundervisning, me burde hatt nordiske nyheitssendingar, på ein fast nordisk tv-kanal, ambassadesamarbeid globalt og sams nordisk diplomatutdanning, etter mønster frå det ein alt har med norsk-svensk samarbeid om utdanning av UD-aspirantar.

Det er flankane som er svekka – i aust, vest og sør. Noreg/Sverige er helst styrkt, hundre år etter unionen. Men eit styrkt sentrum kan ikkje kompensera. Ein «Skam» gjer ingen sommar. Misser me, eller svekkjer me, den nordiske kommunikasjonen, er det ikkje kulturell kakepynt som går tapt. Det er milliardar av kroner i næring og arbeidsliv, og vi går ned mange vektklassar i den globale boksekampen.

sylfest.lomheim@gmail.com

Sylfest Lomheim skriv om språk i Klassekampen kvar onsdag.

«Det er ikkje kulturell kakepynt som går tapt»

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 10.41
Onsdag 9. mai 2018
Ingen månad er så prega av kunnskapsprøving som mai. Her kjem eit bidrag til eldre som ofte er rådgjevarar, og til yngre som er utøvarar.Først -ning og -ing: -ing fortel om handling,...
Onsdag 2. mai 2018
Den 1. mai byrja i 1889. Og rørsla, die Bewegung, the movement, le mouvement har halde seg. Fordi mange nok stiller opp. Men eg melder eit sakn: Eitt ord var mykje fråverande i talane i går,...
Onsdag 25. april 2018
«Wara for Listhaug» var Klassekampens kreative overskrift i byrjinga av månaden. Den nye ministeren kom som vara for den tidlegare ministeren... Ein desktiar og blink me ikkje ser kvar dag. Etternamnet til...
Onsdag 18. april 2018
Aker og Acer, fru Blom? Acer er, dessverre, i ferd med å bli eit av årets ord. Kva tyder det eigentleg, dette som også går under omtalen «den tredje...
Onsdag 11. april 2018
Livet vaknar i april. Latin aprilis er «den som opnar (året)», opplyser norske ordbøker. Den autoritative franske Grand Robert skriv derimot at april har kome frå gresk
Onsdag 4. april 2018
Turid Farestvedt (og nokre til) lurer på dette med aksentar. Ho ser eg skriv òg (også), for å skilja det frå bindeordet og. Uttalen er jo den same – /åg/. Eit betimeleg spørsmål.
Onsdag 28. mars 2018
Eg vil på ingen måte vera respektlaus i påskeveka. Men det er så mykje påskestoff i dei fleste aviser at eg i dag vel å skriva om noko så aktualitetsuavhengig som ‘skål’. Eg presiserer igjen, for å møta all eventuell...
Onsdag 21. mars 2018
Ein vaken lesar, Tore Været, gjorde merksam på at i same nummer av Klassekampen som eg skreiv om forleddstilknyting, stod det, tre sider lenger bak, om ferjefri E39 på Vestlandet. SV ville slå eit slag for

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk