Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20171031/ARTICLE/171039994

Luther 500 år

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Tirsdag 31. oktober 2017

Seksjon: Lederen

• I dag er det 500 år siden Martin Luther (1483–1546) utfordret den katolske kirka med sine 95 teser mot avlatshandelen. Mange spør seg hvorfor dette jubileet er verdt å markere i dag, ikke minst fordi Luther verken kan karakteriseres som progressiv eller demokrat. I møtet med samtidas bondeopprør appellerte Luther til fyrstene om å slå det brutalt ned, og hans karakteristikker av jødene var ikke mindre grusomme. I den katolske kirka hevdes det fremdeles med styrke at Luthers lære førte til en svekkelse av kirka som åpnet veien for absolutismen, der all makt var samlet i kongens hender. I mange land var reformasjonen en bevegelse nedenfra, men i Norge kom den som et militært diktat. Da erkebiskopen i Norge, Olav Engelbrektsson, flyktet fra Steinvikholm på Skatval i 1537, symboliserte det nederlaget for selvstendighetsstrevet. Reformasjonen seiret, og Norge ble et lydrike under Danmark. Det er liten tvil om at Luthers lære bidro å legitimere dette og eneveldet som ble innført i 1660.

• Men den lutherske reformasjonen seiret. Det er ikke mulig å ta noen omkamp om dette historiske faktum i dag. I første omgang betydde det et tilbakeslag for norsk selvstendighet, men reformasjonen skapte også et nytt forhold mellom menneskene og Gud. Luther førte til en folkeliggjøring av det religiøse ved at helligheten ble flyttet over i det verdslige – til menighetene. Da haugianerne dukket opp på begynnelsen av 1800-tallet, var det med grunnlag i en luthersk religionsforståelse. De talte presteskapet midt imot og inspirerte lekfolket til lesning og selvorganisering. Denne myndiggjøringen av folket fikk politiske følger, både for bondebevegelsen og arbeiderbevegelsen. Historien er ikke rettlinjet, og resultatet av store omveltninger virker lenge etter at de er gjennomført – på måter som ikke var tilsiktet av aktørene selv. I ettertid er det likevel lett å se at reformasjonen ga impulser til folkelig organisering og et frigjøringsprosjekt som bygger på at alle mennesker har samme verdi uavhengig av sosial stand. Det er også historien om hvordan Norge ble Norge. Derfor er 500-årsdagen for den lutherske reformasjonen vel verdt å markere.