Tirsdag 29. mai 2007
Per Olaf Lundteigen om privatskolelova:
Øydelegg for lokale skolar
Senterpartipolitikaren Per Olaf Lundteigen meiner det er feil å kutta ut dei foreldredrivne grendeskolane i den nye privatskolelova.

Sist veke vart regjeringspartia samde med Kristeleg Folkeparti om eit framlegg til ny privatskolelov. På same tid som det blir sett bom for dei som vil driva private skolar for profitt, hindrar den nye lova også foreldredrivne grendeskolar som byggjer på offentleg læreplan. Kravet for å få offentleg støtte til å driva ein privat grunnskole, vil vera at skolen blir driven på eit særskilt grunnlag. Det kan vera eit religiøst grunnlag, eller ein «anerkjent pedagogisk retning», i tillegg til skolar som er spesielt tilrettelagde for funksjonshemma og skolar i utlandet.

Senterpartipolitikaren Per Olaf Lundteigen er ikkje redd for å seia høgt at han er usamd med den raudgrønne regjeringa og eigne partikollegaer i denne saka.

– Eg er ueinig i at ein tar vekk det høvet ein no har hatt til å oppretta foreldredrivne skolar utan å gå vegen om eit religiøst eller pedagogisk alternativ, seier Lundteigen til Klassekampen.

Vern mot sentralisering

– Det er viktig å ha retten til å oppretta slike skolar som ein sikkerheitsventil der grendeskolane blir offer for sentraliseringsvedtak i kommunestyra. Mange lokalmiljø kan bli utsette for sentralisering, seier Sp-representanten.

Han viser til Rukkedalen skole i Nes i Hallingdal som eit godt eksempel på ein foreldredriven skole. Kommunestyret vedtok å leggja ned skolen, men foreldra og andre i grenda sa nei, og sist haust opna skolen som Rukkedalen friskole.

– Det vil vera heilt unaturleg at foreldra i slike situasjonar skal tvingast til å gå omvegen om eit pedagogisk eller religiøst alternativ for å oppretthalda grendeskolen, seier Lundteigen.

Han understrekar at den nye lova ikkje har følgjer for dei skolane som alt har fått godkjenning og er i drift, eller kjem i drift innan 31. desember 2007.

Den nye privatskolelova skal behandlast i Stortinget 7. juni. Lundteigen veit førebels ikkje om han er den einaste Sp-representanten som er ueinig i lovframlegget.

– Vil du røysta mot framlegget i Stortinget, det kan kanskje bli du og Høgre mot regjeringspartia og KrF?

– No har eg ikkje sett vedtakspunkta enno, eg må sjå korleis det ser ut. Høgre er ikkje noko naturleg selskap for meg. Men kjem det eit konkret framlegg om at det framleis skal vera høve til å starta foreldredrivne grendeskolar som følgjer offentleg læreplan, vil eg røysta for det, seier Lundteigen.

Minimumstal

Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) er også svært kritiske til det nye lovframlegget, og meiner det er svært uheldig at regjeringa stengjer døra for dei foreldredrivne grendeskolane. LUFS kritiserer også at det blir sett eit fast minimumstal for kor mange elevar ein skole skal ha for å få godkjenning. Rett nok har dette minimumstalet blitt redusert frå 20 i det opprinnelege utkastet til 15 i lovframlegget.

– Men kvifor skal det i det heile vera eit slikt minimumstal? Det kan vera rett å godkjenna ein skole for ti elevar på ei øy i Finnmark, medan 50 kan vera eit like rett elevtal på Hadeland. Dette må kvalitetsvurderast opp mot kva som vil vera alternativet dersom dei ikkje får løyve, seier Torodd Fagerheim, rådgivar i LUFS, til Klassekampen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.40
Torsdag 19. juli 2018
VERSTING: Cruisetrafikken er miljø­svinet alle vil til livs. Men ikkje eitt av dei 100 cruiseskipa som er under planlegging verda over, siktar mot null­utslepp.
Onsdag 18. juli 2018
VERRE: Meieri­giganten Tine fryktar mjølkemangel dersom mykje storfe blir slakta på grunn av fôrmangel. Tine vil ha krisemøte med bøndene og regjeringa.
Tirsdag 17. juli 2018
INKASSOKRAV: Hvor mye penger har Erna Solberg lovet Nato å bruke på forsvar de neste årene? Det er spørsmålet Bjørnar Moxnes nå krever et klart svar på.
Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk