Tirsdag 29. mai 2007
Per Olaf Lundteigen om privatskolelova:
Øydelegg for lokale skolar
Senterpartipolitikaren Per Olaf Lundteigen meiner det er feil å kutta ut dei foreldredrivne grendeskolane i den nye privatskolelova.

Sist veke vart regjeringspartia samde med Kristeleg Folkeparti om eit framlegg til ny privatskolelov. På same tid som det blir sett bom for dei som vil driva private skolar for profitt, hindrar den nye lova også foreldredrivne grendeskolar som byggjer på offentleg læreplan. Kravet for å få offentleg støtte til å driva ein privat grunnskole, vil vera at skolen blir driven på eit særskilt grunnlag. Det kan vera eit religiøst grunnlag, eller ein «anerkjent pedagogisk retning», i tillegg til skolar som er spesielt tilrettelagde for funksjonshemma og skolar i utlandet.

Senterpartipolitikaren Per Olaf Lundteigen er ikkje redd for å seia høgt at han er usamd med den raudgrønne regjeringa og eigne partikollegaer i denne saka.

– Eg er ueinig i at ein tar vekk det høvet ein no har hatt til å oppretta foreldredrivne skolar utan å gå vegen om eit religiøst eller pedagogisk alternativ, seier Lundteigen til Klassekampen.

Vern mot sentralisering

– Det er viktig å ha retten til å oppretta slike skolar som ein sikkerheitsventil der grendeskolane blir offer for sentraliseringsvedtak i kommunestyra. Mange lokalmiljø kan bli utsette for sentralisering, seier Sp-representanten.

Han viser til Rukkedalen skole i Nes i Hallingdal som eit godt eksempel på ein foreldredriven skole. Kommunestyret vedtok å leggja ned skolen, men foreldra og andre i grenda sa nei, og sist haust opna skolen som Rukkedalen friskole.

– Det vil vera heilt unaturleg at foreldra i slike situasjonar skal tvingast til å gå omvegen om eit pedagogisk eller religiøst alternativ for å oppretthalda grendeskolen, seier Lundteigen.

Han understrekar at den nye lova ikkje har følgjer for dei skolane som alt har fått godkjenning og er i drift, eller kjem i drift innan 31. desember 2007.

Den nye privatskolelova skal behandlast i Stortinget 7. juni. Lundteigen veit førebels ikkje om han er den einaste Sp-representanten som er ueinig i lovframlegget.

– Vil du røysta mot framlegget i Stortinget, det kan kanskje bli du og Høgre mot regjeringspartia og KrF?

– No har eg ikkje sett vedtakspunkta enno, eg må sjå korleis det ser ut. Høgre er ikkje noko naturleg selskap for meg. Men kjem det eit konkret framlegg om at det framleis skal vera høve til å starta foreldredrivne grendeskolar som følgjer offentleg læreplan, vil eg røysta for det, seier Lundteigen.

Minimumstal

Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) er også svært kritiske til det nye lovframlegget, og meiner det er svært uheldig at regjeringa stengjer døra for dei foreldredrivne grendeskolane. LUFS kritiserer også at det blir sett eit fast minimumstal for kor mange elevar ein skole skal ha for å få godkjenning. Rett nok har dette minimumstalet blitt redusert frå 20 i det opprinnelege utkastet til 15 i lovframlegget.

– Men kvifor skal det i det heile vera eit slikt minimumstal? Det kan vera rett å godkjenna ein skole for ti elevar på ei øy i Finnmark, medan 50 kan vera eit like rett elevtal på Hadeland. Dette må kvalitetsvurderast opp mot kva som vil vera alternativet dersom dei ikkje får løyve, seier Torodd Fagerheim, rådgivar i LUFS, til Klassekampen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.40
Mandag 19. februar 2018
VOLD: Beboere på Holmlia i Oslo knytter en av volds­episodene det siste året til usunn æreskultur.
Lørdag 17. februar 2018
TYNN IS: Ap har stilt sju vilkår til regjeringa for å kunne seie ja til EUs tredje energimarknadspakke og Acer. Men dette er garantiar regjeringa ikkje kan gje, forklarer ekspert.
Fredag 16. februar 2018
LOJALITET: Nabolagslojaliteten er noe av det beste med Holmlia, skal vi tro de som bor der. – En slik lojalitet kan også misbrukes, advarer Dara Goldar.
Torsdag 15. februar 2018
LYS I LAMPA: Ap krev nye svar frå regjeringa for å gå med på energimarknadspakka. Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum trur fleirtalet i Aps stortingsgruppe er mot heile pakka.
Onsdag 14. februar 2018
VEND I TIDE: Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk.
Tirsdag 13. februar 2018
SØKER MAKT: Fylkeslederen i Knut Arild Hareides hjemfylke, Pål Kårbø, vil vrake KrFs samarbeidsvedtak for å gå i regjering med Frp.
Mandag 12. februar 2018
FRONTAR: Omgrepet «sexarbeid» splittar feministar. Fleirtalet i 8. mars- komiteen i Oslo står fast på at «prostitusjon er slaveri» og ikkje arbeid.
Lørdag 10. februar 2018
GJENGER: Jan Bøhler advarer mot hevntokter etter gjengvold i Oslo. Ap-politikeren vil ha politienhet som utelukkende jobber med gjeng­kriminalitet.
Fredag 9. februar 2018
TÅKELUR: Når Mette Frederiksen lagar enkle løysingar på vanskelege spørsmål, er det eigentleg tåkeprat, meiner Marte Gerhardsen. Ho åtvarar Ap mot å sjå til danskane.
Torsdag 8. februar 2018
FANT: 72 prosent av alle helsefag­arbeiderstillinger lyst ut på Finn.no i fjor var deltidsstillinger. – Situasjonen er ­dramatisk, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk